Wybrane fragmenty ze statutu fundacji „WSPIERAJĄCE DŁONIE”

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Wspierające dłonie”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
  - Martę Mazurkiewicz,
  - Beatę Miszczuk
  zwane dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Macieja Doraczyńskiego w kancelarii notarialnej w Łęcznej 21-010, ul. Plac Kościuszki 1 lok. 2, w dniu 6 listopada 2013r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz.203 z późn. zm.) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) i postanowień niniejszego Statutu.

 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Łańcuchów, położony w Gminie Milejów, Powiat Łęczyński, województwo lubelskie.

II. Majątek i dochody Fundacji.

§ 7

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie jeden tysiąc złotych oraz umowa użyczenia nieruchomości położonej w Łańcuchowie, stanowiącej działkę gruntu nr 55, zabudowaną domem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym stanowiącym własność założycielki Marty Mazurkiewicz.,

 2. Majątek Fundacji stanowią ponadto środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

§ 8

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z :
  a. funduszu założycielskiego
  b. dotacji, subwencji, grantów przekazanych przez inne instytucje,
  c. darowizn, spadków i zapisów krajowych oraz zagranicznych,
  d. dochodów z aukcji, kwest, zbiórek i imprez publicznych oraz prywatnych,
  e. majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie,
  f. przychodów z odpłatnej działalności statutowej,
  g. sponsoringu,
  h. wpływów z reklam, promocji i działań marketingowych,
  i. odsetek i depozytów bankowych,
  j. dochodów z aktywów , nieruchomości oraz praw majątkowych w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
  k. dochodów z działalności gospodarczej.

 2. Przychody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz z subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

III. Cele i zasady działania Fundacji.

§ 11

Celami Fundacji są:
 1. Ochrona i promocja zdrowia.

 2. Pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym z terenów wiejskich znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz ich rodzinom

 3. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym.

 4. Rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych m.in. poprzez edukację, kulturę, kulturę fizyczną, sport, turystykę i rekreację.


§ 12


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. Wszelkiego rodzaju pomoc w tym m.in. finansową, rzeczową, psychologiczną dla osób chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin zwłaszcza będących w trudnej sytuacji.
 2. Tworzenie i prowadzenie rehabilitacji dla chorych i niepełnosprawnych.
 3. Tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowo – profilaktycznych.
 4. Organizowanie różnego rodzaju form wypoczynku, wyjazdów i wycieczek oraz wspieranie finansowe osób spełniających kryteria w celu umożliwienia im udziału w takich wyjazdach i wycieczkach organizowanych także przez inne instytucje, firmy i organizacje.
 5. Prowadzenie różnego rodzaju form edukacji np. w celu zdobycia kwalifikacji, nabywania różnego rodzaju umiejętności itp.
 6. Organizowanie i finansowanie leczenia, zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz leków niezbędnych do ratowania życia i zdrowia.
 7. Organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji, zabiegów a także turnusów rehabilitacyjnych w ośrodkach polskich i zagranicznych.
 8. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe przy budowie, remoncie, modernizacji i wyposażeniu mieszkań, domów i obiektów służących poprawie zdrowia i życia osób niepełnosprawnych.
 9. Organizowanie akcji pomocy dla potrzebujących.
 10. Działanie na rzecz interesów osób i dzieci niepełnosprawnych.
 11. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionych celów działania fundacji.

§ 14

 1. Fundacja do realizacji swych celów statutowych może zatrudniać pracowników i pozyskiwać wolontariuszy.
 2. Realizacja zadań statutowych fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację działalności innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 3. Działalność fundacji oparta jest na rodzinnym funkcjonowaniu fundacji.


COPYRIGHTS (C) Fundacja Wspierajace Dłonie 2013-2019